Aktuality
Klienti
Projekty
Tu zverejňujeme informáciu o zmenách na
na?ej stránke, novych mí?nikoch v rámci
na?ich podnikate?skych aktivít ... (viac) 
Kto v?etko vyu?íva na?e slu?by... (viac)
V tychto obliastiach sme jednoducho
experti ... (viac)
Vitajte

Na?e dlhoro?né skúsenosti v oblasti prekladov a  
tlmo?enia úspe?ne vyu?ívame pri plnení náro?nych  
po?iadaviek klientov. Na?ím cie?om je poskytovanie  
vysoko kvalitnych slu?ieb za primerané ceny, ktoré sa  
sna?íme prisp?sobi? mo?nostiam zákazníka.  
Zameriavame sa predov?etkym na poskytovanie  
prekladate?skych a tlmo?níckych slu?ieb v oblasti  
techniky, kde sme naozaj odborníci.
Preklady a tlmo?enie

Na?ou hlavnou hodnotou sú na?i prekladatelia a  
tlmo?níci. Okrem toho, ?e disponujú vybornymi  
jazykovymi znalos?ami, na?i prekladatelia sú  
odborníkmi v jednotlivych oblastiach priemyslu a  
slu?ieb ako napríklad energetika, strojárstvo,  
elektrotechnika, bankovníctvo a iné. V?aka ich  
skúsenostiam rozumieme va?ej odbornej  
problematike a ovládame va?u odbornú terminológiu.
Na?e projekty

Na?e slu?by sú úspe?ne vyu?ívané v oblasti jadrovej energetiky, elektrotechniky, strojárstva, stavebníctva, pois?ovníctva, cestovného ruchu, ?elezni?nej dopravy, informa?nych technológií, chemického priemyslu, potravinárstva, telekomunikácií a v inych oblastiach. Prekladáme projektovú a vyrobnú dokumentáciu, návody na prevádzku a údr?bu, ?túdie realizovate?nosti, príru?ky kvality, technické správy, zmluvy a obchodné podmienky...
Na?i zákazníci o nás

?akujeme vá?mu vykonnému tímu!

Oceňujeme vá? profesionálny prístup a kvalitu slu?ieb, te?íme sa na ?al?iu spoluprácu.

Ve?mi ste nám pomohli, budeme vás odporú?a?!

Aj napriek na?im meniacim sa po?iadavkám ste to zvládli na jednotku.

Vyborná komunikácia a odbornos? - a tie? ve?mi rozumná cena! ?akujeme!
Back
Next
Copyright ? 2014 by ALL-OUT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@allout.sk